Ian Wennerholms släktforskning

Ian Wennerholms sida om släktforskning.

Jag härstammar på min mors sida från släkten Hjort af Ornäs och på min fars sida har vi hetat Wennerholm sedan slutet av 1800-talet, då tre bröder - söner till Johan Andersson och Maria Andersdotter bytte efternamn.
Dessa släkter har jag nu försökt sammanställa. Jag har använt ett utmärkt program som heter MinSläkt och finns som shareware.
Programmet hämtas enklast på Dannbergsdata

1. Hjort af Ornnäs

På en antavla, som min mormorsfar Svante Kvarnzelius har gjort, står följande:

"Enligt en tradition skall denna ätt inkommit till Sverige från Danmark i slutet af 1400; riktigheten af denna uppgift torde dock kunna betviflas. Däremot synes med mera säkerhet få antagas, att den Jöns Ingemarson Hjort, som på 1560-talet var Häradshöfding i Dalarna samt svärson till den från Gustaf I:s ungdomsäfventyr bekante Arendt Persson till Ornnäs och hans hustru Barbro Stigsdotter, är stamfäder för denna ätt. Åtminstone uppgifves i adelsbrefvet att ätten för omkring 200 år sedan tillhörde frälset.

Släkten Hjort af Ornäs vapen Afkomlingen i sjunde led från denne Jöns Ingemarson Hjort skulle ha varit Landssekreteraren Hans Gustaf Hjort, som 1768 8/12 fick bekräftelse på gammalt adelskap och 1778 30/4 därå erhållit stadfästelsebref. I detta senare bref heter det: 'och emedan den forna adliga ätten, hvaraf han (Hans Gustaf Hjort) härstammar, skrifver sig till Ornäs, af hvilken frälseegendom han äfven till ansenlig del är Ägare; thy wele wij, att, till en skilnad från andra släkter, han och hans efterkommande må hädanefter kalla sig Hjort till Ornäs.'
Ättens medlemmar skrifver sig likväl Hjort af Ornäs."

I slutet av antavlan kan läsas:

"Uppsatt 1896 i September i enlighet med "Svenska Adelns Ättertafvlor" af F. Wrangel och Otto Bergström samt Gabriel Anrep. samt från av Landssekreteraren Hans Gustaf Hjort af Ornäs upprättade och till Riddarhusdirektionen inlämnade ättartaflor i och för introduktionens erhållande, hvilka båda ättartaflor framlidne Högvälborne herr Baron Landshöfdingen och Commendören Daniel Filas med [oläsligt] Documenter jemförrt och pröfvat samt i stöd däraf [oläsligt] å urgamla frälseståndet aller nådigast utfallit"

2. Wennerholm

Så långt jag har kommit på min fars sida - dvs mitten av 1700-talet - härstammar vi från gården Hönetorp NV Alvesta i Kvenneberga sn. av Kronobergs län.

3. Scheutz

Tillagt släkten Schetuz, vars släktbok jag fått från min farbror Nils Wennerholm. Släkten Schetutz kom från Böhmen i början av 1700-talet och slog sig ner i Kostatrakten, där de arbetade som glasblåsare och blev även glasbruksägare. Denna släkt uppdateras kontinuerligt, men det är en grannlaga uppgift, då det är en hiskelig massa data att mata in.

Låt oss nu komma till själva släktforskningen! Klicka nedan!

Släkten

Ångrar mig - Till startsidan